INFORMACJE

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się 3 września 2017 r.
2. Biuro zawodów, start i meta – parking przy Hali Sportowej Tychy, al. Piłsudskiego 20.
3. Szatnie i prysznice – Hala Sportowa Tychy, al. Piłsudskiego 20.
4. Godzina startu do biegu głównego: 12.30 (wspólny start z XXII Międzynarodowym Tyskim Biegiem Ulicznym).
5. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi i pionowymi co 1 km.
6. Trasa ulicami miasta.
7. Pomiar czasu elektroniczny z chipem. O miejscu w klasyfikacji decyduje czas brutto.
8. Wyniki będą drukowane na bieżąco i wywieszane na tablicach informacyjnych.

LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
3. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika odpowiedzialność – stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

PUNKTY Z NAPOJAMI
1. Na trasie będą znajdowały się trzy punkty z wodą pitną, rozmieszczone na ok. 5, 10 i 15 km trasy.
2. Na drugim i trzecim punkcie oprócz wody będzie dostępny izotonic do dyspozycji uczestników.
3. W przypadku wysokiej temperatury organizator zapewni na trasie biegu punkty zraszające.

OPŁATA
Opłata startowa za uczestnictwo w biegu:
PAKIET STANDARD BEZ KOSZULKI
Do 01.05.2017 r. 29,00 zł
Do 01.08.2017 r. 40,00 zł
Do 21.08.2017 r. 50,00 zł
W Biurze Zawodów w dniu 02.09.2017 r. 95,00 zł
PAKIET PLUS Z KOSZULKĄ
Do 01.05.2017 r. 50,00 zł
Do 01.08.2017 r. 65,00 zł
Do 21.08.2017 r. 80,00 zł

KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą VI Tyski Półmaraton otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
– klasyfikacje wiekowe,
MĘŻCZYŹNI         KOBIETY
18 – 24         18 – 24
25 – 29         25 – 29
30 – 34         30 – 34
35 – 39         35 – 39
40 – 44         40 – 44
45 – 49         45 – 49
50 – 54              50+
55 – 59                   –
60 – 64                   –
65 +

– klasyfikacja zespołów (do klasyfikacji zalicza się wyniki czterech najlepszych zawodników zespołu),
– klasyfikacja osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym.

Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody pieniężne – od poniższych kwot zostanie odliczony podatek od nagród:
OPEN M         OPEN K
I 1000         I 1000
II 700         II 700
III 500         III 500
Zawodnicy – z obywatelstwem polskim – sklasyfikowani na 6 pierwszych miejscach w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary i nagrody pieniężne:
POLSKA M         POLSKA K
I 1000         I 1000
II 700         II 700
III 500         III 500
IV 400         IV 400
V 300         V 300
VI 200         VI 200
4. Najwyżej sklasyfikowani mieszkańcy Tychów otrzymają puchary i nagrody pieniężne:
TYCHY M         TYCHY K
I 400         I 400
II 300         II 300
III 200         III 200
Od nagród przekraczających 760,00 zł zostanie pobrany podatek w wysokości 10% wygranej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zawodnik obierający nagrodę powinien podać: numer PESEL, NIP oraz informacje o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.
Uwaga:
Zawodnicy i zawodniczki, którzy otrzymają nagrody pieniężne za klasyfikację generalną nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
5. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary/statuetki.
6. Za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii osób biegnących z dzieckiem w wózku biegowym przewidziane są puchary/statuetki.
7. Puchary/statuetki otrzymają również: najstarszy uczestnik i uczestniczka.
8. Za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji zespołów przewidziane są puchary.
9. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia.

UCZESTNICTWO
1. Z uwagi na odcinki nierównej nawierzchni, organizator nie przewiduje kategorii „Niepełnosprawni na wózkach”.
2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 3 września 2017 r. ukończą 18 lat, dokonają zgłoszenia, opłacą wpisowe oraz wypełnią oświadczenie, które znajduje się w Załączniku do niniejszego regulaminu.
3. Ustala się limit zgłoszeń na 700 uczestników.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w VI Tyskim Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących terminach:
2 WRZEŚNIA (sobota) – Biuro zawodów – hol Hali Sportowej Tychy, al. Piłsudskiego 20 – czynne w godzinach 11.00 – 17.00 – odbiór pakietów startowych.
3 WRZEŚNIA (niedziela) – Biuro Zawodów na parkingu przy Hali Sportowej, al. Piłsudskiego 20 – czynne w godzinach 9.00 -12.00 – odbiór pakietów startowych wyłącznie w Biurze Zawodów.
5. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu, a które należy złożyć w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
6. Zgłoszenia online do 21 sierpnia 2017 r. (włącznie). Po tym terminie zgłoszenie się do biegu będzie możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VI Półmaratonu w Tychach w dniu 2 września 2017 r.
6. W dniu zawodów (3 września 2017 r.) organizator nie przyjmuje zgłoszeń do zawodów.

POBIERZ OŚWIADCZENIE